white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

Rudy Coddens is 1e kandidaat op de lijst sp.a - Groen voor de gemeenteraad te GENT.Hij is lid van sp.a. Hij werkte in het socialistisch ziekenhuis, de Volkskliniek in Gent en werd in 1988 door Gilbert Temmerman gevraagd om op de lijst te staan.

 

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema's?

 

Ons volledig programma vindt u op:
www.s-p-a.be/gent/programma/

 

Woningproblematiek

 

Garant staan voor een uitgekiend, sociaal en divers aanbod aan woonmogelijkheden is één van de belangrijkste uitdagingen waar we in Gent voor staan in de komende legislatuur 2019-2024. Het kartel sp.a-groen neemt deze uitdaging heel ernstig en werkt aan een krachtig MASTERPLAN WONEN. Dit plan moet ervoor zorgen dat het woonaanbod in de stad ruimer, socialer, kwalitatiever, energiezuiniger en diverser wordt. Op die manier willen we een belangrijke en substantiële impuls aan het woonbeleid geven. Het plan zal de ambitie uitstralen om een wezenlijk verschil te maken in de volgende beleidsperiode.
We maken als stad een radicale ommezwaai naar het enkel nog financieel ondersteunen van de budget- en sociale huurmarkt. De budget koopmarkt wordt enkel nog ondersteund indien gewerkt wordt zonder verkoop van grond (erfpacht) of via systemen van koopgarant. We gaan voor 20% sociale huur in door de stad ontwikkelde projecten en 15-20+ % budgethuur in door de stad ontwikkelde projecten.

 

We zetten nog sterker in op het verduurzamen van het bestaande woningbestand
Er komt één aanspreekpunt voor alles rond woonkwaliteit en duurzaamheid.
De burger moet met vragen rond de kwaliteit en duurzaamheid van zijn woning terecht kunnen bij één loket (zowel fysiek als digitaal). Hier wordt ook alle dienstverlening gebundeld zodat de burger 1 geïntegreerd advies krijgt.
We maken middelen en expertise vrij om burgers te begeleiden bij collectieve renovaties. De stad coördineert sensibiliseringsacties om burgers warm te maken voor dergelijk initiatief.

 

Leefmilieu


Via een gericht beleid (stadsontwikkeling, ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid) zorgen we voor gezonde lucht. De stad moet nog meer autoluw worden; auto's met fossiele brandstof worden uitgefaseerd ten voordele van meer elektrische auto's. Bij de herinrichting van drukke verkeersassen moet de impact op luchtkwaliteit worden bekeken. Er moeten leefbare alternatieven komen voor het B401-viaduct in Ledeberg en het E17- viaduct in Gentbrugge. We pogen de impact van de Stad (als lokale overheid) te vergroten op de uitstoot van fijn stof door de industrie.


Gent heeft een energietransitie nodig om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om alvast wijken fossielvrij te verwarmen zullen we onderzoeken waar dat kan door warmtenetten en energie uit zon en bodem. Bedrijven die over veel restwarmte beschikken kunnen actief betrokken worden. Per wijk moet een strategie uitgewerkt worden.


We willen een maximum aan lokale duurzame hernieuwbare energieproductie. Het windpotentieel in de haven moet maximum benut worden en Gent moet een echte 'zonnestad' worden. We willen dat Gentenaars kunnen participeren via energiecoöperatieven. 'Power to the people' vraagt bovendien actief medebeheer.


Ook de lokale voedselstrategie is een onderdeel van ons klimaatbeleid. We stimuleren de korte voedselketen, de duurzame voedingsproductie en -consumptie. We gaan voedselverspilling tegen en hergebruiken voedselafval als grondstof. We zetten dus ook in op de sociale meerwaarde van voedsel.


Onze stad klimaatrobuust maken doen we door in te zetten op groen en water in de stad, door verharding weg te werken, door water vast te houden en te laten infiltreren.

 

Lokale economie

 

Om de lokale economie te versterken en klaar te maken voor de toekomst zetten we in het stedelijk beleid in op duurzaamheid en lokale werkgelegenheid. Daarbij zijn enkele krijtlijnen belangrijk. Deeleconomie-initiatieven worden ondersteund. We kiezen voor een nieuw stedelijk model met lokale, circulaire productie in een wereldwijd netwerk, waarbij inwoners actief betrokken worden. We focussen op creatieve en duurzame initiatieven die de maatschappelijke participatie, het werkgelegenheidsbeleid en de circulaire economie bevorderen. Dit doen we allemaal in een partnerschap met de vele waardevolle initiatieven, die op dit moment al in Gent actief zijn.
We gaan voor een Gentse stadsmunt als belangrijk instrument ter ondersteuning van de lokale handel en productie.
We kiezen voor inzet op heropleving van bepaalde handelsstraten, met behulp van een middenstandscoach in die wijken, waar nodig.
We faciliteren stadsgerichte landbouw om de band tussen voedselproducent en -consumenten te herstellen en te herwaarderen.
Een meer zichtbare en kortere voedselketen met meer lokaal geteeld voedsel zorgt bovendien voor een lagere CO2-uitstoot (minder voedselkilometers) en genereert meer respect voor de landbouwers in de stadsregio.
We blijven verder inzetten op bestaande reglementen, zoals subsidie voor renovatie van handelspanden en mogelijkheid om tot tijdelijke invulling handelspand.

 

Tewerkstelling


Ons werkgelegenheidsbeleid heeft zowel het perspectief van de werkzoekenden als dat van de werkgevers op het oog.


Digitalisering en robotisering vormen grote uitdagingen: wie kwetsbaar is dreigt de aansluiting met de nog versnellende economie te verliezen. We erkennen de belangrijke rol van de vakbonden en werkgevers en blijven investeren in het partnerschap 'Gent Stad in Werking'. We zetten in op het ontwikkelen van de jobs van morgen en hanteren de stedelijke beleidskeuzes die we als hefbomen zien voor nieuwe tewerkstelling, ook voor kortgeschoolden*. Tegelijk zetten we in op de verwerving van de nodige vaardigheden. De sociale economie is niet meer weg te denken uit ons tewerkstellingsbeleid. Ze vergt sterk en creatief ondernemerschap dat goed verankerd is en schokken kan opvangen voor kwetsbare werknemers.


We hebben ook aandacht voor innovatieve projecten voor werkenden. We promoten levenslang leren en het diversifiëren van loopbanen. We moedigen projecten aan die de autonomie en het initiatief van werknemers bevorderen en die bijdragen tot een beter evenwicht tussen werk en vrije tijd. We ondersteunen oudere werknemers, met het oog op een kwalitatieve eindeloopbaan.


Sp.a-Groen gaat tot slot voor een arbeidsmarkt die toegankelijk is voor iedereen. Uitbuiting en discriminatie zijn onaanvaardbaar. We bestrijden sociale dumping en ondersteunen slachtoffers ervan zoveel mogelijk.

 

Onderwijs


Het Gents onderwijs staat voor een diversiteit in pedagogische aanpak en sterke pedagogische projecten. Elk(e) school(bestuur) is vrij in het bepalen van die aanpak en kan ondersteuning krijgen om die pedagogische keuzes te realiseren. We willen meer inzetten op kennisdeling, differentiëren in de klas en op school en willen goede pedagogische projecten over alle netten heen uitrollen met het Onderwijscentrum Gent als draaischijf.


We pakken capaciteitsproblemen aan en blijven gelijke kansen in het inschrijvingsbeleid van de scholen waarborgen. De stijging van het aantal leerlingen dat in Gent schoolloopt, verschuift van het basis- naar het secundair onderwijs. Vanuit haar regierol bemiddelt de Stad bij de Vlaamse overheid voor extra middelen zodat we voor elk kind een goede school kunnen garanderen.

 

We ondersteunen scholen bij de opvoeding tot duurzaamheid en burgerschapsvorming door o.a. aandacht te hebben in het aankoopbeleid voor lokale, eerlijke en ecologische producten, groene speelplaatsen, verkeerseducatie,...

 

Privatisering van gemeentelijke diensten

 

We blijven voorstander van sterke publieke zorg- en dienstverlening.
Daarnaast kan ook een aanbod van kwalitatieve privé-initiatieven voor wat betreft bv. kinderopvang.


Wanneer we voor bepaalde (welzijns)opdrachten samenwerken met derden, zijn kwaliteit én lokale inbedding absolute voorwaarden. We verzetten ons tegen de commercialisering van de zorg waar welzijn van mensen ondergeschikt is aan winstbejag.

 

Opvang van asielzoekers en migranten

 

We staan voor een sterk gelijkekansenbeleid dat mensen benaderd vanuit de diverse aspecten van hun identiteit. Dit gelijkekansenbeleid heeft bijzondere aandacht voor de toenemende etnisch-culturele diversiteit in de samenleving en in onze stad. Door de toegenomen globalisering, hebben oude en nieuwe migratiestromen een sterke impact op de (snel) veranderende samenstelling van de Gentse bevolking. Het samenleven vormt een uitdaging waar we voluit werk van willen maken door oog te hebben voor de kansen, maar ook de wrijvingen die zich voordoen. We gaan voor een open en solidaire stad waarbij wordt ingezet op wat ons verbindt. We maken werk van integraal toegankelijke dienstverlening waarbij zoveel als mogelijk op maat wordt gewerkt. We ondersteunen emancipatie binnen diverse gemeenschappen en moedigen dialoog aan.

 

We willen een stad zijn die gastvrij is ten opzichte van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. We leveren bijkomende inspanningen inzake begeleiding, bovenop de wettelijke verplichting zodat het integratieproces zo vlot mogelijk kan verlopen. We continueren hiertoe de sterke samenwerking tussen alle betrokken actoren/middenveldorganisaties en het beleid. We sturen bij volgens de actuele noden en signalen van op het terrein.

 

Internationale samenwerking (vredes- en ontwikkelingsbeleid, handel, investeringen ...)


We zoeken naar samenwerking met steden en netwerken waarmee we kennis kunnen delen om elkaar en anderen te helpen. Gent moet investeren in de ontwikkeling van lokale modellen voor Europese samenwerking, democratie en solidariteit. Zo kan ze het belang van Europa voor vele dossiers beter kenbaar maken.


Het Noord-Zuidbeleid van de Stad versterkt het maatschappelijk draagvlak voor internationale solidariteit. De Stad ondersteunt de Noord-Zuidverenigingen en is solidair met slachtoffers van noodsituaties. We blijven zowel Gentenaars, lokale handelaren als verkopers warm maken voor een eerlijke mode en textiel; we verduurzamen de kledij van stadspersoneel. We zoeken bovendien naar duurzame veranderingen in de productie en de handel van elektronica, zoals laptops en smartphones. We zoeken ook verder naar eerlijke natuursteen met sluitende labels.

 

De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuid (STANZ) en het overlegplatform GONZ (Gents Overleg Noord-Zuid) brengen het Noord-Zuidmiddenveld en het stadsbestuur samen in het Vredeshuis. Dat blijft inzetten op vredes- en herinneringseducatie voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.

 

Gemeentelijke democratie


We zoeken actief inspraak (ook in de beleidsdoelstellingen en het investeringsbeleid) van nog meer Gentenaars, ook van mensen uit kwetsbare groepen, onder meer door interactie op wijkniveau, met digitale inspraakmogelijkheden, met de hulp van ervaren spelers in het middenveld en met diverse onafhankelijke advies- en overlegorganen.


We moedigen Gentenaars aan om samen de stad te maken, in co-creatie tussen de lokale overheid en burgers, verenigingen, middenveld, ondernemers, ... of in samenwerkingsverbanden tussen Gentenaars onderling. We verduurzamen het 'samenbeheer' om van Gent een echte 'stad van commons' te maken: in alle lagen van de samenleving moeten commonsprojecten kunnen groeien.


We zetten ook experimenten op om ervaring op te doen met andere instrumenten voor participatieve democratie door o.a.de huidige mogelijkheden om voorstellen van burgers op de agenda van de gemeenteraad te zetten uit te breiden met de mogelijkheid om vanuit één van de 25 wijken van de stad punten te agenderen, op voorwaarde dat ze worden ingediend door ten minste 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar uit de betrokken wijk. Deze commissievergaderingen kunnen ook in de wijk zelf plaatsvinden.

 

Over brede thema's die spanningen opleveren in de stad organiseren we een stadsbreed debat. Zo streven we naar een cultuur van actief luisteren en wederzijds begrip.


Andere thema's die voor u van belang zijn.
Armoedebestrijding


Mensen in een precaire leef- en woonsituatie zijn dé prioriteit: het sociaal beleid moet de sociale grondrechten waarborgen. We maken een ambitieus plan voor 'sociale mobiliteit' op, gericht op de sociale emancipatie: voor de meest kwetsbare buurten brengen we in kaart op welke manier we emancipatie kunnen versterken.


Ons beleid strekt zich uit over alle beleidsdomeinen en alle maatschappelijke sectoren. Mensen in armoede geven we extra kansen door hen sterker te maken, zowel individueel als collectief en door extra in te zetten op wie zijn weg niet vindt naar of dreigt af te haken van de dienst- en hulpverlening. We verhogen de financiële draagkracht van mensen in armoede.


Kinderen krijgen een bijzondere plek in ons armoedebeleidsplan: onze acties richten zich op alle levensdomeinen, vanaf de eerste levensjaren.

 

Fractiediscipline
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline uitzonderlijk niet volgen