white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

Doe de denktest voor 14 oktober - John Crombez, sp.a Oostende

 

John Crombez is Voorzitter sp.a is 26 ste kandidaat op de Stadslijst voor de gemeenteraad te Oostende

 

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

 

Tijdens mijn studie schreef ik een licentiaatsthesis over fraudebestrijding. Na afloop van een politiek debat sprak SP-politicus Freddy Willockx, die interesse toonde in het thesisonderwerp, me aan. Kort erna nodigde voorzitter Frank Vandenbroucke mij uit voor een vergadering over fraudebestrijding.
Na mijn studies economie begon ik achter de schermen te werken voor de partij. In 2009 zette ik de stap naar de actieve politiek.

 

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema's?

 

Wonen

 

Iedereen heeft recht op een comfortabele, goede en betaalbare woning, of je nu huurt of koopt, veel of weinig verdient. Toch wordt dat in deze nieuwe tijden voor velen alsmaar moeilijker. Voor jongeren en jonge gezinnen wordt het alsmaar moeilijker om een eigen appartement of huis te kopen zonder financiële hulp van de ouders. Dat de wachtlijsten voor een sociale woning ook alsmaar langer worden, duidt op een structureel probleem op de woningmarkt.


sp.a
- schuift volgende woon-speerpunten naar voren:

- Investeren in sociale woningen

- Uitbreiden huursubsidie

- Terugbrengen huurwaarborg van 3 naar 2 maanden

- Inzetten op hybride vormen van
- eigenaarschap zoals cohousing en wooncoöperaties.

- praktijktesten om discriminatie tegen te gaan op de woonmarkt.

 

Meer informatie vind je op onze website: https://www.s-p-a.be/standpunten/wonen/

 

Leefmilieu

 

In onze steden en gemeenten leggen we het fundament van een duurzame toekomst. Dat begint bij individuele bewustwording, maar de lokale overheid speelt in dat bewustwordingsproces een cruciale rol. Stap voor stap, dag na dag bouwen we samen aan een nuluitstoot in 2050. Door van duurzaamheid een concrete toetssteen te maken van elke beleidsbeslissing, tonen steden en gemeenten de weg. En dat is meer dan gewoon meer groen. Het is ook werken aan meer propere lucht en meer ruimte voor ontmoetingsplaatsen voor jong en oud.

Van de natuur genieten is een basisrecht. In elke gemeente en stad zorgen we voor een park of een bos op wandelafstand voor elke inwoner. We voeren de strijd op tegen afval. Een nette, veilige, uitnodigende straat maakt dat mensen letterlijk het huis uit willen, waardoor ze elkaar op een leuke manier kunnen ontmoeten. Maar we zetten ook in op nieuwe bestemmingen voor ons afval. Steden en gemeenten nemen het voortouw voor een lokale hergebruik-, herstel- en deeleconomie. Met een lokale voedselstrategie zet elke gemeente of stad in op een gezond, betaalbaar, lokaal en duurzaam voedselaanbod.

 

Lokaal bouwen we ook aan de energie van de toekomst: hernieuwbaar, betaalbaar en in handen van de gemeenschap. We maken de energietransitie voor iedereen betaalbaar via financieringsmodellen waarbij de netbeheerder de energiebesparende ingrepen vooraf financiert. Iedereen die wil, kan participeren in hernieuwbare productie dankzij coöperatieven met echte zeggenschap. Lokale besturen zetten hun geld in voor de toekomst door van de vermogensbeheerder te eisen dat die investeren in fossiele brandstofbedrijven afbouwt.

 

Lokale economie

 

Om de lokale economie te versterken en klaar te maken voor de toekomst zetten we in het stedelijk beleid in op duurzaamheid en lokale werkgelegenheid. Daarbij zijn enkele krijtlijnen belangrijk. Deeleconomie-initiatieven worden ondersteund. We kiezen voor een model met lokale, circulaire productie in een wereldwijd netwerk, waarbij inwoners actief betrokken worden. We focussen op creatieve en duurzame initiatieven die de maatschappelijke participatie, het werkgelegenheidsbeleid en de circulaire economie bevorderen. We willen de weerbaarheid van lokale handelszaken tegenover grote internationale ketens vergroten door lokaal ondernemerschap te ondersteunen. De gemeente zorgt voor één duidelijk en toegankelijk aanspreekpunt, maar ook voor begeleiding van en een financiële impuls voor startende ondernemingen.
Daarvoor kan een impulsfonds worden opgericht, gefinancierd met bijdragen van grote internationale ketens. Ook via het vestigings- en het vergunningsbeleid kan de kleinhandel bevoordeeld worden ten aanzien van de grote spelers.

 

Tewerkstelling

 

Lokale besturen kunnen de plaatselijke werkgelegenheidsproblemen en -kansen het best inschatten. Een lokaal werkgelegenheidsplan, in samenwerking met alle betrokken lokale partners en in overleg met de VDAB, kan extra aandacht schenken aan inwoners die het minder makkelijk hebben. Ze moeten hun regierol van de lokale arbeidsmarkt opnemen. Zij staan immers het dichtst bij de mensen en hebben het beste zicht op de persoons- en gezinskenmerken van hun inwoners, de sociale netwerken in wijken en buurten, het onderwijsaanbod, de behoeften aan kinderopvang, de bereikbaarheid van bedrijven en kantoren,...

 

Via de OCMW's zijn lokale besturen de eerste en vaak de enige schakel in het traject naar werk voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Zij dienen hun rol op te nemen om te zorgen voor werk op maat van mensen i.p.v. mensen te veranderen op maat van werk. Dat kan door samen met scholen, werkgevers en verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gezondheid, VDAB en sociale partners (werkgevers en vakbonden) de krachten te bundelen en oplossingen te zoeken voor de uitdagingen op de lokale/regionale arbeidsmarkt.

 

In de bestekken voor overheidsopdrachten of aanbestedingen moeten ze maximaal gebruik van sociale- en duurzaamheidsclausules. Op die manier weren ze sociale dumping van hun openbare werven (zie voorbeeld Oostende clausule). En via sociale clausules kunnen ze er ook voor zorgen dat bepaalde opdrachten
of delen ervan ('percelen') worden voorbehouden voor werkgevers/uitvoerders die mensen die het moeilijker hebben op de klassieke arbeidsmarkt (mensen met een arbeidshandicap) of die opleiding op de werkvloer voorzien voor laaggeschoolden en/of langdurig werkzoekenden.

Verder moeten ze erover waken dat mensen die daar klaar voor zijn, kunnen doorstromen van de sociale economie naar een reguliere job. Dat doen we door mee actief jobs te creëren op de reguliere arbeidsmarkt en bruggen te bouwen tussen de sociale en de reguliere economie.

 

Door een verdere uitbouw van, en samenwerking met,de lokale diensteneconomie en de sociale economie kunnen lokale maatschappelijke noden aangepakt worden en kan een bijdrage geleverd worden in het halen van de klimaatdoelstellingen. Bijvoorbeeld, de lokale besturen zouden de doelgroep die in aanmerking komt voor een gratis energiescan van de woning kunnen verruimen en zou vervolgens de lokale diensteneconomie kunnen inschakelen om elementaire isolatie- en energiebesparende aanpassingen aan de woningen van sociaal zwakkere bewoners aan kostprijs of prijs van het materiaal kunnen laten uitvoeren; Een win/win voor iedereen....

 

Onderwijs

 

In alle onderwijs-rankings staat Vlaanderen aan de top. Maar jaar na jaar gaan we achteruit. Onze leerlingen met de beste cijfers scoren internationaal steeds lager en er zijn steeds meer leerlingen die uitvallen voor het einde van het zesde middelbaar, vooral in de steden. Bovendien kent ons onderwijs een gigantische kloof tussen leerlingen. De ongelijkheid wordt niet kleiner in ons onderwijs, wel integendeel. Deze uitdagingen vragen om duidelijke antwoorden. Voor sp.a moet sterk onderwijs voor iedereen de motor van een geslaagd en overtuigd
gelijkekansenbeleid zijn. Elk kind en elk talent telt, zonder onderscheid.

 

Onze voorstellen voor een onderwijs dat het verschil maakt voor iedereen vind je op onze website: https://www.s-p-a.be/standpunten/onderwijs/

 

Privatisering van gemeentelijke diensten

 

Uiteraard dienen de gemeentelijke diensten zo efficiënt mogelijk te worden georganiseerd. Het is daarom belangrijk om binnen de stedelijke diensten naar schaalvergroting te zoeken (bv. centralisatie van verschillende aankoopdiensten, invoeren van één-loketfuncties, enz). Dit kan voor bepaalde zaken zelfs grensoverschrijdend gebeuren. Ook autonome gemeentebedrijven spelen vandaag al een belangrijke rol inzake beheer en ontwikkeling binnen steden en gemeenten.

 

Het is niet aangetoond dat een privatisering van gemeentelijke diensten tot een betere dienstverlening, laat staan besparing zou leiden.

 

Opvang van asielzoekers en migranten

 

We moeten ons realiseren dat de Europese buitengrenzen ook onze grenzen zijn. En dat wat ook net buiten die grenzen gebeurt, ons heel erg aanbelangt. Om verdrinkingsdoden te vermijden en mensensmokkelaars te ontmoedigen, kiezen we voor een beleid dat mensen wil overtuigen dat het niet nodig is - noch zin heeft - om de gevaarlijke oversteek te wagen. We geven hen een alternatief dat beter en menselijker is, dankzij een trapsgewijze aanpak:
Allereerst betekent dit een veilige en menswaardige opvang in de regio zelf.

 

◦ Voor wie in aanmerking komt voor hervestiging van buiten de EU,
neemt de EU haar verantwoordelijkheid door via een luchtbrug te zorgen voor een veilige route. Wie niet aanmerking komt, wordt ter plaatse, in zijn eigen regio, afgewezen.

 

◦ Wie toch de oversteek maakt naar Europa, krijgt snel duidelijkheid.
Het Europese asiel- en migratiebeleid moet in staat zijn om asielaanvragen aan de buitengrenzen van de EU snel én kwalitatief te behandelen. Tegelijk zorgt de Unie voor een menswaardige opvang aan diezelfde buitengrenzen tijdens de behandeling van de asielaanvraag.
Bij erkenning verzekert de EU van daaruit de onmiddellijke toewijzing aan een EU-lidstaat met het oog op een vlotte integratie. Irreguliere migratie daarentegen wordt afgeschrikt door snel duidelijk te maken dat wie niet aan de erkenningscriteria voldoet ook geen verblijfsrecht zal krijgen. In dat geval volgt onmiddellijke terugkeer. Tegelijkertijd wordt de strijd tegen mensensmokkel fors opgedreven. Dit alles gebeurt in volle transparantie, onder controle van een Europese waakhond voor de mensenrechten. Zo zorgen we voor een gecontroleerd én menselijk asiel- en migratiebeleid.

 

 

Internationale samenwerking (vredes- en ontwikkelingsbeleid, handel, investeringen ...)

 

 

Socialisten zijn wereldverbeteraars.
Dat wordt wel eens afgedaan als naïef of soft. Ten onrechte. Want, we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat je de wereld niet in een handomdraai kunt veranderen. Maar dat je dat stap voor stap doet, vertrekkend van de solidariteitsgedachte die ons kenmerkt.

 

 

Mensenrechten staan altijd centraal.
Zowel in onze handelspolitiek als in onze internationale politiek. Wij moeten onze Europese economische macht dan ook meer aanwenden om op te komen voor mensenrechten in plaats van wat nu te veel gebeurt: door economische belangen de mensenrechten vergeten.
Bovendien moeten we actief wereldwijd mensenrechtenbewegingen ondersteunen. Vrouwen, holebi's, burgerbewegingen en ook politici die wereldwijd ijveren voor vrijheid zijn onze bondgenoten en moeten altijd kunnen rekenen op onze steun.

 

 

We moeten daarnaast samen met
zoveel mogelijk partners van vrijhandel een instrument te maken van sociale vooruitgang en duurzaamheid. Van de neoliberale vrijhandelspolitiek naar duurzame en eerlijke handel dus, weg van dumping. Meer dan andere grote mogendheden heeft de Europese Unie als grootste en rijkste markt ter wereld een geloofwaardig internationaal profiel om van 'duurzame ontwikkeling' het sleutelconcept van de 21e eeuw te maken. Dat is niet alleen essentieel om de klimaatverandering tegen te gaan. Het maakt ons ook innovatiever, gezonder en meer gerespecteerd.

 

 

Het is bovendien essentieel om de internationale spelregels op het gebied van handel, fiscaliteit en energie aan te passen zodat ze de kloof tussen arm en rijk verkleinen en het klimaat sparen. De Belgische ontwikkelingssamenwerking moet daarbij altijd gepaard gaan met een langetermijnvisie die inzet op goed bestuur. Goed bestuur dat inzet op rechtvaardige en transparante belastingsystemen, fraudebestrijding en een betere besteding van natuurlijke rijkdommen.

 

Vandaag zien we dat neo-nationalisten en populisten vaak angst gebruiken in hun retoriek, als wapen voor electoraal gewin, maar zelf nalaten de wereld veiliger noch eerlijker te maken. De strijd van de socialistische internationale toen in de begindagen, voor gelijkheid en voor vrede, is met andere woorden meer dan ooit onze strijd vandaag. sp.a kiest voor engagement in plaats van isolement.

 

 

Gemeentelijke democratie

 

 

Gemeenten kunnen de komende beleidsperiode nog meer kunnen inzetten op burgerparticipatie. Er zijn ook al heel wat inspanningen geleverd. In Gent bijvoorbeeld was van mei 2017 tot begin 2018 de oude Gentse stadsbibliotheek de thuis van Nest. Deze publieke plek nodigde uit tot netwerken,
samenwerken, reflecteren en experimenteren. Een echt laboratorium voor de stad van de toekomst, en een voorbeeld van participatie, cocreatie en coöperatief ondernemen. Elk lokaal bestuur zou de opmaak van een nieuw strategisch beleidsplan moeten aangrijpen om een brede dialoog met de bevolking op te zetten. We raden onze bestuurders ook ten stelligste aan om bij grote strategische projecten van in de conceptfase te zorgen voor de betrokkenheid van de bevolking. Het lokale niveau lijkt ons ook het aangewezen
niveau om met concepten als deliberatieve democratie, burgerkabinetten, ... aan de slag te gaan.

 

 

Andere thema's die voor u van belang zijn.

 

 

Vlaanderen is rijk, maar toch
leven 1 op 10 mensen vandaag in armoede. Om die schande aan te pakken wil sp.a 200 miljoen euro investeren. Daarmee gaan we 2.000 extra hulpverleners aan het werk zetten. Dat zijn onze grondtroepen. Zij moeten -vaak verborgen- armoede helpen detecteren, gezinnen
intensief begeleiden en hen helpen hun weg te vinden in het ingewikkelde web van sociale instanties en maatregelen. Er voor zorgen dat hulp terecht komt bij zij die het écht nodig hebben.

 

Hier vind je nog sp.a-voorstellen om armoede uit te roeien:

 

- de laagste uitkeringen boven de armoedegrens optrekken

- de maximumfactuur in het onderwijs uitbreiden naar het middelbaar onderwijs

- de huursubsidies uitbreiden voor zij die het moeilijk hebben

- en maximumfactuur in het rusthuis invoeren zodat een rusthuis nooit meer kost dan het inkomen van senioren

- de btw op elektriciteit verlagen van 21% naar 6%, want elektriciteit is geen luxeproduct

- de prijzen van kinderopvang direct verlagen in plaats van een fiscale aftrek achteraf

- kinderen en jongeren tot 18 jaar kosteloos naar huisarts laten gaan: zo zet armoede geen rem op de gezondheid van kinderen sterkere terugbetaling van tandzorg, oor- en oogzorg zodat zorgnoden niet uitgesteld worden

 

Lees
hier de uitgebreide versie van ons standpunt over armoede of contacteer ons met specifieke vragen.