white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

Sofie Cloet is 40 ste kandidaat op de lijst GROEN voor de gemeenteraad te Oostende. Zij is momenteel gemeenteraadslid voor deze partij in Oostende.

 

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

 

Ik ben sedert 2006 actief bij groen, eerst bij jong groen, dan in 2012 als gemeenteraadslid

 

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema's?

 

Woningproblematiek

 

Voor elke leefgemeenschap en doelgroep moeten er betaalbare woningen en woningen op maat zijn. Meer jongeren en meer tweeverdieners aantrekken die de draagkracht van onze samenleving versterken en een outreachend beleid voeren naar kwetsbare groepen in onze samenleving. De verkrotting en de leegstand in de binnenstad moet prioritair worden aangepakt en er moet een bouwstop tegen de bouw van dure appartementencomplexen komen.

 

leefmilieu

 

Ik vind dat het behoud van het stadsrandbos, het krekengebied en de duinen op de oosteroever behouden moeten blijven en dat de biodiversiteit in de binnenstad versterkt moet worden. Dit doen we door de vigerende bescherming te respecteren en voorzichtig moeten omspringen met het toelaten van recreatie in natuurgebieden. De biodiversiteit versterken we door de bestaande biotopen beter met elkaar te verbinden en nieuwe biotopen ook in de binnenstad te creëren, zoals bijvoorbeeld de aanleg van tiny forests.

 

locale economie

 

Investeren in duurzame, innovatieve en lokale economie en stimuleren van jonge creatievelingen die meer out of the box denken bij het starten van een nieuwe zaak. Ik ben ook een groot voorstander van een verpakkingsloze winkel in de strijd tegen het plastic afval in onze mooie badstad.

 

Tewerkstelling

 

Ik vind dat job en werkloze meer met elkaar gematcht moeten worden en dat nieuwkomers sneller kansen moeten krijgen op de arbeidsmarkt. Sommige jobs vragen immers niet meteen de kennis van de Nederlandse taal en waar elders kan die sneller verworven worden dan op de werkvloer. Op de werkvloer wordt er immers ook vaak dialect gesproken, dan neem je dus twee hordes in één keer. Ook de combinatie van werk en opleiding en de work/life balance kan beter.

 

Onderwijs

 

Ik ben een heel groot voorstander van flankerend onderwijs, waarbij kwetsbare kinderen voldoende ondersteund worden en uitval uit school, om welke reden dan ook teruggedrongen wordt. Ook een intensieve samenwerking tussen onderwijs en bibliotheek moet gestimuleerd worden.

 

privatisering van gemeentelijke diensten

 

Niet alles moet geprivatiseerd worden, privatisering leidt vaak tot een stijging van de kosten, en openbare dienstverlening moet dan ook zoveel mogelijk openbaar blijven.

 

opvang van asielzoekers en migranten

 

Oostende moet op een redelijke en menselijke manier haar steentje bijdragen tot de opvang van vluchtelingen.

 

internationale samenwerking (vredes- en ontwikkelingsbeleid, handel, investeringen ...)

 

Dit kan zeker uitgebreid worden, waarmee Oostende een affiniteit heet, fair trade en ethisch bankieren moeten de norm worden voor Oostende

 

gemeentelijke democratie

 

Transparantie staat centraal in ons programma, wij kiezen voor een grotere participatie van de Oostendenaar bij het lokale bestuur.

 

andere thema's die voor u van belang zijn.

 

fractiediscipline

 

Ik volg meestal de fractiebeslissing omdat er voldoende ruimte en discussie voorafgaat aan een stemming om te kunnen instemmen, maar uitzonderlijk moet er kunnen afgeweken worden van de fractiediscpline, maar dan echt per uitzondering