images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels


De statuten, voor het eerst goedgekeurd op een algemene ledenvergadering op 21 oktober 2006, ondergingen enkele lichte aanpassingen op de algemene ledenvergadering van 16 oktober 2010.Hierna volgt de nieuwe versie.


LEF

Links Ecologisch Forum - Partijoverstijgende Radicaal Links Groene Beweging.

STATUTEN
Goedgekeurd op de algemene vergadering van 21 oktober 2006, gewijzigd op de algemene vergadering van 16 oktober 2010.

1 . inleiding
Het globaliserende dominante wereldsysteem heeft meer dan ooit oorlog, honger, afdankingen, onderdrukking en de complete vernietiging van het eigen milieu als gevolg.
De hedendaagse kapitalistische bezits- en productieverhoudingen leiden tot een steeds extremer wordende tweedeling. Dit geeft aanleiding tot uitbuiting van de mens door de mens en de vernietiging van het ecosysteem. Waar dit in de vorige eeuw scherp afgelijnd was wordt dit nu onduidelijker, ingewikkelder en moeilijker waarneembaar, maar tegelijkertijd ook extremer.
In België en Vlaanderen wordt het verzet tegen deze toestand weinig politiek vertaald. De neoliberale golf wordt niet gestopt.
Met een nieuwe politieke partijoverstijgende beweging willen wij bijdragen aan het bundelen en zichtbaar maken van het verzet in de politieke arena.

2. Doel en Identiteit:
2 a) de beweging streeft naar een samenleving waarin de economische uitbuiting van de mens door de mens, elke sociale, etnische en seksuele discriminatie, elke politieke onderdrukking en elke culturele vervreemding uitgebannen zijn, die radicaal democratisch is en waarin de mens in evenwicht met de natuur leeft. Dit alles veronderstelt de collectieve eigendom van de grote productiemiddelen in democratisch beheer..
2 b) Zij vindt haar inspiratie in de lange en rijke traditie van de emancipatorische strijd van de arbeidersbeweging, de vrouwenbeweging, de vredesbeweging, de milieubeweging en andere emancipatorische bewegingen, zowel als in de meer recente ecologische en democratische globaliseringsbewegingen.
2 c) De beweging strijdt voor concrete maatregelen die de levensomstandigheden van de bevolking verbeteren door o.a. de sociale ongelijkheid te verminderen, de aantasting van het leefmilieu tegen te gaan, de tewerkstelling kwantitatief en kwalitatief te verbeteren, de openbare diensten uit te bouwen, de gezondheid te verbeteren. Zij zal een concreet politiek programma uitwerken. Zij zal streven naar impact op de politieke besluitvorming

3. Werkingsprincipes
3a) de beweging zal haar actie baseren op degelijke analyses van de maatschappelijke realiteit
3b) de actie van de beweging kan de meeste diverse vormen aannemen: informatie- en vorming, petities, betogingen, tussenkomen in electorale processen (met uitsluiting van het neerleggen van lijsten) enz.
3c) de beweging bepaalt haar standpunten en ontwikkelt haar acties in volledige onafhankelijkheid
3d) de activiteiten van de beweging zijn in principe open voor alle leden
3e) zij zal er steeds van uit gaan dat zij niet de waarheid in pacht heeft
3f) om haar doelen te bereiken, werkt de beweging samen met andere democratische organisaties.
3g) de beweging zet zich af tegen de huidige manier van politiek bedrijven
3h) zij zal steeds voor ogen houden dat de doelstellingen die zij nastreeft belangrijker zijn dan de organisatie (geen organisatiechauvinisme).

4. Leden
a) toetreding: de vereniging staat open voor iedereen ten persoonlijke titel, die de doelstelling deelt en onderschrijft en die een bijdrage betaalt, vastgesteld door de Algemene Vergadering

b) beëindiging van het lidmaatschap:

1. De stuurgroep kan met vier vijfde meerderheid beslissen tot de opschorting van het lidmaatschap tot de eerst volgende AV die beslist over het lidmaatschap met een twee derde meerderheid van de aanwezige leden.
2. Het lidmaatschap wordt beëindigd door vrijwillig ontslag, uitsluiting en overlijden. Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief of een e-mail, geadresseerd aan de coördinator van de stuurgroep. Het ontslag wordt effectief een week nadat het bericht de coördinator van de Stuurgroep heeft bereikt.
C) discretie
De leden gaan discreet om met interne informatie van de beweging, inbegrepen het lidmaatschap.

5. Algemene vergadering

5a) bevoegdheden
1. de algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van de beweging
2. enkel de algemene vergadering kan beslissen over
a. de wijziging van de doelstellingen
b. de wijziging van de statuten
c. de aanstelling en de afzetting van de stuurgroep
d. ontslaan van leden cfr 4.b 2

5b) bijeenroeping:
1. de algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de coördinator van de stuurgroep aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd
2. de gewone algemene vergadering wordt eens per jaar gehouden op de plaats, de dag en het uur vermeld in de uitnodiging. De uitnodiging wordt ten minste 14 dagen voorafgaand aan de Algemene Vergadering verstuurd naar alle leden
3. bijzondere bijeenkomsten van de  Algemene Vergadering kunnen worden bijeengeroepen door de  stuurgroep of op verzoek van ten minste 1/5 van de leden
4. de algemene vergadering duidt uit haar rangen een voorzitter en een verslagschrijver aan

5c) wijze van beslissen: de algemene vergadering neemt beslissingen bij gewone meerderheid uitgezonderd
1. wijziging van statuten en de afzetting van de stuurgroep vereist 2/3 meerderheid van de leden
2. wijziging van de doelstellingen en opheffing gebeurt met 4/5 meerderheid van de leden
3. wanneer de meerderheid van de leden, zoals hierboven in 1 en 2 vermeld, niet gehaald wordt, worden de beslissingen verschoven naar een volgende algemene vergadering waar dan beslist wordt met bovenvermelde gekwalifiiceerde meerderheden van aanwezige leden
4. aanname en ontslaan van leden wordt beslist zoals vermeldt in 4.b.2
5. de leden kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid elk stemgerechtigd lid kan drager zijn van slechts één volmacht
6. de stemming gebeurt bij handopsteking. Indien ten minste 1/3 van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn hierom vraagt gebeurt de stemming geheim stemmingen over personen zijn altijd geheim
7. van elke vergadering wordt een verslag opgesteld, ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering en dat ter inzage ligt van de leden

6. Stuurgroep
a) wijze van verkiezing
de vereniging wordt bestuurd door de stuurgroep, samengesteld uit ten minste 3 leden, verkozen door de algemene vergadering en ten allen tijden door deze afzetbaar. Zij zijn onbeperkt herbenoembaar

b) bevoegdheid
b1). de stuurgroep is het hoogste orgaan van de beweging tussen twee algemene vergaderingen
b2. de stuurgroep kan alle initiatieven nemen die zij nodig acht voor de goede werking van de vereniging behalve zij die vallen onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering zoals vermeld onder artikel 5,a,2
b3. De stuurgroep kan met een vier vijfdemeerderheid het mandaat van een van zijn leden opschorten tot de volgende algemene vergadering.

c) interne taakverdeling
c1. de stuurgroep kiest onder haar leden een coördinator, secretaris- penningmeester en hoofdredacteur website, functies die onverenigbaar zijn met een bestuursfunctie in een politieke partij
c2. de leden van de stuurgroep kunnen ontslag nemen door een gewone ontslagbrief of e-mail, gericht aan de coördinator van de stuurgroep.
c3. de stuurgroep vergadert na oproeping door de coôrdinator. De vergadering wordt gehouden op de plaats die in het oproepingsbericht wordt vermeld
c4. de stuurgroep staat open voor alle leden en personen van buitenaf, uitgenodigd door leden, in overleg met de coördinator van de stuurgroep. Alleen de leden van de stuurgroep zijn stemgerechtigd.
c5. van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt.

7. regionale afdelingen en themagroepen
7a) leden woonachtig of actief in een bepaalde regio kunnen in overleg met de stuurgroep een regionale afdeling oprichten
7b) leden geïnteresseerd in een bepaald onderwerp kunnen in overleg met de stuurgroep een themagroep oprichten
7c) regionale afdelingen en themagroepen kunnen publieke standpunten innemen en acties voeren mits goedkeuring door de stuurgroep
7d) regionale afdelingen en themagroepen werken in overleg met de stuurgroep hun interne werkingsregels uit.