images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels


LEF Afspraken Interne Werking


1.alle leden mogen de vergaderingen van de Stuurgroep (SG) bijwonen. Een niet-lid kan, als genodigde van een lid, éénmalig de vergadering als waarnemer bijwonen
2.de vergaderingen van LEF gaan door in rookvrije ruimtes. Waar mogelijk worden (rook)pauzes voorzien in een ander lokaal
3.bij het begin van elke vergadering wordt een voorzitter aangeduid
4.bij het begin van elke vergadering wordt een verslagschrijver aangeduid. De verslagschrijver verbindt er zich toe dat het verslag binnen de week te versturen. Het verslag bevat de lijst van aanwezigen, de verontschuldigingen, de genomen beslissingen en de datum van de volgende vergadering
5.beslissingen worden zoveel mogelijk bij consensus genomen. Waar stemmingen nodig zijn, worden voorstellen aanvaard bij meer dan de helft van de aanwezigen
6.het lidgeld voor het komende jaar wordt door de stuurgroep vastgelegd in oktober
7.de stuurgroep verkiest in december een Secretariaat bestaande uit 4 leden, waarvan het mandaat geldt voor het komende jaar. De SG kan tussentijds deze mandaten herroepen.
Dit secretariaat vergadert tussen twee SG vergaderingen.
Het heeft als taken het opvolgen van de beslissingen van de SG en het voorbereiden van de vergaderingen van de SG.
Indien de actualiteit het gebied en onvoldoende tijd is om de SG te raadplegen kan het Secretariaat besluiten tot bepaalde acties, waarover op de SG verantwoording afgelegd wordt.
De verslag van de secretariaatsvergaderingen worden binnen de week na de vergadering verstuurd.
Goedgekeurd op de LEF-Stuurgroep op 9.10.04