white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

 

Steven Vandeput is lid van N-VA en lijsttrekker van deze partij voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is momenteel Minister van Landsverdediging. Hieronder zijn antwoorden op de vragenlijst van LEF

 

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

 

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema's?

 

Woningproblematiek

 

Elke Vlaming droomt van een kwaliteitsvol en betaalbaar dak boven het hoofd, op maat en in een aangename leefomgeving. Ieder van ons heeft recht op menswaardig wonen. Daarom moeten we voor iedereen een betaalbare woning kunnen garanderen. Het lokale woonbeleid moet ervoor zorgen dat het (sociale en private) woningaanbod in Hasselt divers is, met een bijzondere aandacht voor de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden. Een efficiënt en transparant sociaal woonbeleid spreekt burgers aan op hun individuele verantwoordelijkheid. Voor de N-VA Hasselt is sociale insluiting het doel. We controleren de naleving van het lokaal toewijzingsreglement voor sociale huisvesting.

 

De verplichting om Nederlands te leren is cruciaal om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving en voor een leefbare stad.

 

Misbruiken en domiciliefraude worden effectief aangepakt. We volgen de naleving van de taal- en inburgeringsvoorwaarden van nabij op. In samenspraak met de huisvestingsmaatschappijen, de sociale diensten en de lokale politie pakken we overlast, misbruiken en domiciliefraude aan.

 

Hasselt groeit. Er wordt geïnvesteerd in Hasselt en dat is een goede zaak. De visieloze bouwprojecten van het huidige stadsbestuur heeft het beeld en de leefbaarheid van onze stad de laatste jaren echter grondig aangetast. Het huidige stadsbestuur is er niet in geslaagd om een langetermijnvisie te ontwikkelen over onze stad in de toekomst. De gevolgen laten zich raden: de open ruimte, die zo kenmerkend is voor onze deelgemeenten, verdwijnt als sneeuw voor de zon.

 

Leefmilieu

 

Een beter milieu begint bij jezelf. Het is een uitspraak die al lang meegaat maar nog steeds van toepassing is. N-VA Hasselt wil de gemeenschap niet alleen in de goede richting sturen, het stadsbestuur dient ook zélf het goede voorbeeld te geven (meer groen, vergroening van het wagenpark, hernieuwbare energie, efficiënt en duurzaam energieverbruik in de gebouwen van de stad). De eigen diensten moeten duurzaam omgaan met energie en milieu. De Hasselaren worden betrokken worden, zowel bij de totstandkoming als bij de uitvoering van een duurzaam beleid.

 

lokale economie

 

Van buurtwinkel tot retail gigant, van vakman tot diensten- maak- en kenniseconomie: elke ondernemer draagt zijn steentje bij aan de welvaart van Hasselt. Daarvoor moeten ze kunnen rekenen op waardering van het stadsbestuur. We stellen één dossierbeheerder aan voor onze (potentiële) ondernemers. Hij/zij is het rechtstreekse aanspreekpunt en begeleidt de ondernemer in alle aspecten en contacten die nodig zijn met de administratie. Hasselt moet de winkelstad van de toekomst worden. Start-ups die op innovatieve wijze producten en diensten aanbieden om onze lokale handelaars te versterken, krijgen een incubator in het centrum van de stad. We werken slimme oplossingen uit om onze handelaars zowel digitaal als fysiek met elkaar te verbinden opdat ze vol enthousiasme en voldoende gewapend de uitdagingen van de 21ste eeuw kunnen aanpakken.

 

Tewerkstelling

 

Een berg openstaande vacatures en tegelijk een behoorlijk aantal werkzoekenden: het klinkt als een 'match made in heaven'. De realiteit is dat die match er vaak niet automatisch komt. Bij de VDAB werkt men intensief en met succes aan het begeleiden van werkzoekenden, maar ook de stad kan hieraan bijdragen door het voeren van een actief beleid. (Wijk-werken, facilitator van de arbeidsmarkt)

 

Onderwijs

 

Het stadsbestuur moet zorg dragen voor alle onderwijs en vorming in Groot-Hasselt. Dat is een niveau- en netoverschrijdende opdracht. Daarnaast heeft het stadsbestuur de taak om haar eigen onderwijsverstrekking - basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs (DKO) - met toewijding te organiseren en op te volgen. Daarvoor is expertise nodig, maar ook de wil tot dialoog en overleg tussen alle actoren. Een optimaal werkende en goed gestructureerde Dienst Onderwijs is daarbij een noodzakelijke ondersteuning.

 

privatisering van gemeentelijke diensten

 

Door te focussen op kerntaken moet het gemeentelijk bedrijf een transparante en slagkrachtige organisatie worden, met een eigentijds personeelsbeleid en een nog sterkere focus op klantvriendelijkheid. De dienstverlening moet snel oplossingen vinden voor de vragen van de Hasselaar. Een vlotte afhandeling van administratie en dossiers moet de eerste zorg zijn.

 

opvang van asielzoekers en migranten

 

Ook N-VA Hasselt kan en wil haar steentje bijdragen tot een succesvol asiel- en migratiebeleid. Hierbij zijn we zacht voor wie onze hulp écht nodig heeft. En hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid. We grijpen de lokale instrumenten met beide handen en gaan voor concrete actie op het terrein. Op die manier helpen we nieuwkomers op weg naar hun intrede in onze lokale gemeenschap. We kiezen voor een integratieambtenaar voor alle nieuwkomers en we garanderen opvang voor asielzoekers die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld.

 

internationale samenwerking (vredes- en ontwikkelingsbeleid, handel, investeringen ...)

 

Wij willen Hasselt terug een gezicht geven en nationaal en internationaal op de kaart zetten als een innovatieve stad. We gaan euregionale partnerschappen aan met gelijkgezinde steden en gemeenten en schakelen onze kennis en kunde in om anderen te helpen. Dat gebeurt gecoördineerd en doelgericht. Dus niet versnipperd.

 

gemeentelijke democratie

 

Inspraak zonder inzicht, is uitspraak zonder uitzicht. De betrokken burger heeft inspraak, krijgt antwoord en ziet resultaat. Een professionele ondersteuning van de adviesraden is een eerste stap in de juiste richting. Ook lokale initiatieven verdienen daadwerkelijke ondersteuning.

 

Door inspraak op te nemen in de besluitvorming creëren we een publieke participatietoets die het draagvlak zal vergroten, maar uiteindelijk moet het politieke niveau, de verkozenen van het volk, wel de knopen doorhakken zodat er beslissingen genomen worden.

 

Bijkomend kan de burger ook een belangrijke en constructieve rol spelen bij de uitvoering van het beleid. Goed bestuur is er immers niet enkel voor de gemeenschap, het is ook van en door de gemeenschap.

 

andere thema's die voor u van belang zijn.

 

U kan ons volledig programma hier vinden: https://hasselt.n-va.be/verkiezingen/programma

 

fractiediscipline


Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd/ uitzonderlijk niet/ stemming per stemming te bekijken (onnodige schrappen)


Eventueel commentaar: ....

 

De N-VA is een democratische partij die op voorhand tijdens haar fractievergaderingen standpunten bepaalt over bepaalde thema's. Daar kan er eventueel gediscussieerd worden maar op het einde van de vergadering komen wij steeds met een gedragen standpunt naar buiten.