white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

Zij is lid van Groen en 1e kandidaat op de lijst Groen voor de gemeenteraad te Genk.

 

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?
Ik was twintig jaar geleden bestuurslid van Natuurpunt. We schreven zeer goede adviezen voor plannen inzake natuur en ruimtelijke ordening, maar deze adviezen werden altijd naast zich neergelegd. Toen heb ik besloten dat we ook op het politieke niveau moesten meespelen om zaken te veranderen.

 

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema's?

 

Woningproblematiek:
Enerzijds moet er zeer sterk worden ingezet op het energiezuinig maken van onze woningen. Genk heeft nood aan een grootschalig renovatieplan waarbij mensen geholpen worden met de paperassen en eventuele financiële ondersteuning. Dit is goed voor het klimaat en de portemonnee. Anderzijds streven we naar meer betaalbare woningen door een voldoende ruim aanbod aan sociale woningen of woningen aangeboden via een sociaal verhuurkantoor.

 

leefmilieu
Het lokale niveau is het ideale niveau om te werken aan gedragsverandering bij burgers: duurzame voeding, verplaatsingen, besparen van energie zijn zaken waar een gemeente zeer sterk sensibiliserend en ondersteunend rond kan werken.
Wat gezonde lucht betreft lag de focus in het verleden eenzijdig op de industrie. Dit mag ook verplaatst worden richting data over autoverkeer en stoken van kachels. Ook daarvan willen we de uitstoot terugdringen. Voor Genk blijft daarnaast het behouden van het groene karakter van onze stad de uitdaging. Meer structureel kan Genk zich via Thor-park ook op de voorgrond plaatsen inzake duurzame energie en de ontwikkeling van alternatieven voor mazout, aardgas en hout.

 

locale economie
Wij zijn voorstander van het versterken van de lokale economie omdat deze bedrijvigheid een veel grotere band schept tussen de bewoners en de onderneming. In Genk is voldoende ruimte om te ondernemen. Voor jonge ondernemers willen we één centraal punt van waaruit ze op weg geholpen worden. We denken dat er vooral veel meer ingezet moet worden op sociaal ondernemerschap. Sociale noden worden ingevuld door de stad, maar het zou beter zijn om hierrond een netwerk van partners te creëren die we ondersteunen. Bijvoorbeeld: Beestig Wijs: zij vangen jongeren op die schoolmoe zijn.

 

tewerkstelling
In Genk ligt de focus erg op de zware industrie. Nochtans worden hier niet eens 1 op 3 Genkenaren tewerkgesteld. Bovendien is het aanbod vooral gericht op tewerkstelling voor mannen. Wij denken dat het versterken van de diensteneconomie in Genk veel meer kansen biedt voor Genkenaren, zeker ook voor vrouwen.
Daarnaast blijft het versterken van de arbeidskansen van jongeren een aandachtspunt. Alles begint bij een goed diploma. We denken dat het belangrijk is om het technisch onderwijs te versterken. Genkse jongeren zijn daarin ondervertegenwoordigd. In sommige wijken is de jongerenwerkloosheid groter dan in andere. We denken dat het daarom ook nuttig is om lokale antennes op te richten van initiatieven die bemiddelen naar een job.

 

onderwijs
Taalvaardigheid is een belangrijke factor om je schoolcarrière vlot te doorlopen. Genk moet hier blijven op inzetten. Zowel in de lagere school als in het middelbaar. Genk moet voor ons de stad van de taal worden, waarbij lezen en boeken (momenteel een minder favoriete vrijetijdsbesteding van onze kinderen / jongeren) veel meer op de voorgrond komen te staan.
Wat het middelbaar betreft denken we dat een goed oriënteringsproces belangrijk is. De stad kan hier een coördinerende rol in spelen. Via de T2-campus kunnen we ook het technisch onderwijs in Genk terug op de voorgrond krijgen.

 

privatisering van gemeentelijke diensten
Wij zijn geen voorstander van privatisering. We hebben in Genk een groot aantal mensen die zwak staan op de arbeidsmarkt. Een stad kan veel jobs aanbieden die voor deze doelgroep interessant zijn: groenonderhoud, onderhoud van gebouwen, de zorgsector. We denken dat deze diensten een instrument zijn om Genkenaren aan het werk te kunnen helpen.

 

opvang van asielzoekers en migranten
Wij staan voor een warme stad. We willen dat asielzoekers en migranten in Genk welkom zijn. Wij staan voor ontmoeting en dialoog. We willen het netwerk van vrijwilligers die nieuwe Genkenaren in onze stad wegwijs maken, behouden en versterken. We vinden het ook belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk de Nederlandse taal kan leren

 

internationale samenwerking (vredes- en ontwikkelingsbeleid, handel, investeringen ...)
We vinden internationale samenwerking zeer belangrijk. We willen de SDG's lokaal verankeren en hebben deze ook in ons eigen verkiezingsprogramma ingebracht. Het internationale verhaal is steeds ook een lokaal verhaal (vb. klimaatverandering). We willen ook dat de noordzuidwerking in Genk zichtbaarder en diverser wordt. Voor ons zijn de minder klassieke thema's zeer belangrijk: fairtrade, ethisch sparen en beleggen.. omdat deze inzetten op meer structurele verandering.

 

gemeentelijke democratie
Dit kan voor ons veel beter en is een van onze speerpunten. We willen dat burgers op voorhand inspraak krijgen en niet als de plannen zo goed als rond zijn. Meestal komt de inspraak veel te laat: op een moment dat er niets meer veranderd kan worden. Wij denken daarom bijvoorbeeld aan een burgerraad die maandelijks punten van de burgers bespreekt en plannen van de stad in een beginfase toelicht. Of het versterken van onze adviesraden, een participatietraject over het volgende bestuursakkoord..

 

andere thema's die voor u van belang zijn.
Onderwijskansen versterken en armoedebestrijding blijven speerpunten voor een beleid in Genk. Maar we willen Genk daarnaast ook menselijker, eerlijker en gezonder maken.
Genk zet sterk in op grote projecten (C-Mine, Thor..). Wij denken dat er echter meer aandacht moet komen voor de kleinere dingen. Zeker op het vlak van toegankelijkheid van onze stad voor de zwakke weggebruiker, scoren we ondermaats. Er zijn veel obstakels voor mensen met een beperking. Op moeilijke punten in het verkeer is er geen aandacht en ruimte voor de fietsers. Deze zwakke punten willen we wegwerken.
Daarnaast willen we ook meer focussen op gezondheid: we denken dat dat kan door een beleid te voeren rond voeding in al haar aspecten (productie, transport, verspilling, gezondheid, fairtrade..), gezonde lucht en het vergroenen van ons centrum.

 

fractiediscipline
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd/ uitzonderlijk niet/ stemming per stemming te bekijken (onnodige schrappen)

 

Eventueel commentaar: ....
Uiteraard streef je naar uniformiteit. Maar wanneer een meerderheid beslist om zaken te doen die niet overeenstemmen met datgene waar je voor staat als ploeg (wij zaten in een kartel) dan kan je niet anders dan je eigen koers varen. We hebben dat gedaan in de strijd voor het behoud van het Essersbos en nadien ook toen men platanen in Genk wou kappen. Telkens hebben we achteraf van de burgers gelijk gekregen in ons verzet en werden de plannen van de meerderheid bijgestuurd.