white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

Wouter De Vriendt is de eerste kandidaat op de lijst Groen voor de gemeenteraad te Oostende. Hij gemeenteraadslid en parlementslid.

 

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen? Voor mij is progressieve verandering in Vlaanderen, maar ook Oostende, de doelstelling. Groen is een dynamische partij die kansen geeft aan jonge mensen en zo heb ik, zonder politieke stamboom, een zeer actief engagement bij Groen opgenomen. Ondertussen ben ik 12 jaar gemeenteraadslid en parlementslid in de Federale Kamer.

 

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema's?

 

Woningproblematiek

 

In Oostende wonen is zalig, toch staan we op dat vlak voor heel wat uitdagingen. Voor jonge, actieve gezinnen is het steeds moeilijker om woningen te verwerven die voldoen aan de noden van vandaag. Tegelijk is het voor singles en jongeren steeds moeilijker om betaalbare huisvesting binnen de stad te vinden, en zien we al enkele jaren een ware stadsvlucht. Groen gaat resoluut voor een bouwstop op dure appartementen voor tweedeverblijvers, en zet in op betaalbaar en kwalitatief wonen voor Oostendenaars. Met een Operatie Renovatie, respect voor onze prachtige erfgoedpanden, leefbare pleinen en straten, voldoende voorzieningen en een betaalbaar aanbod dat voldoende ruim is om onze jonge gezinnen zuurstof te geven in eigen stad. Een sterke focus op een gezonde stad komt ons leefmilieu ten goede en zorgt voor een mooie, groene stad voor iedereen.

 

Leefmilieu

 

Oostende grenst aan het grootste natuurgebied van het land: de zee. Die zee is een unieke troef. Daarnaast worden we omgeven door een krekengebied, een stadsrandbos, en heel wat mooie natuur in de rand van onze stad. Parken vormen groene eilanden in onze drukke stad, en geven ons ademruimte. Al deze natuur staat onder druk door het intensieve gebruik van onze stad en infrastructuur, en door de explosieve toename aan bewoners in de zomermaanden. Groen wil een duidelijk actieplan voor het behoud en de verdere uitbouw van onze natuur en milieu. Dit alles in een breder traject richting een klimaatneutrale stad tegen 2050.

 

locale economie

 

Economie is een belangrijke hefboom in de stad. Een gezonde economie geeft zuurstof aan haar inwoners en verhoogt de leefbaarheid voor jonge gezinnen en actieve bewoners. En Oostende heeft heel wat potentieel. Onze stad telt heel wat ondernemers en kleine zelfstandigen die met veel passie in sectoren als shopping, horeca, maar ook beleving, toerisme of innovatie actief zijn. Het Economisch Huis moet deze mensen wegwijs maken en ondersteunen, en mag hier voor Groen nog een groot stuk in groeien. Maar we mogen geen stad worden van toerisme alleen: er schuilt ook veel potentieel in de bedrijventerreinen, het maritieme, de luchthaven... Ook een grote werkgever als de haven dient optimaal tot zijn recht te kunnen komen in een stad met een rijke geschiedenis in de visserij. We mikken dan ook voluit op clusters met hoger onderwijs, innovatie en jobs. Naast de klassiekers wil Groen ook ten volle de aandacht richten op kleinere initiatieven rond bijvoorbeeld korte keten-landbouw, deeleconomie of op manieren om creatieve ondernemers te steunen

 

Tewerkstelling

o De groei van onze luchthaven is een bron van tewerkstelling en is positief. Voorwaarde is uiteraard dat de hinder voor omwonenden laag blijft. De huidige milieuvergunning is dan ook het kader waarbinnen we verdere ontwikkeling moeten nastreven.
o Groen roept een halt toe aan de verarming van de haven. We bouwen opnieuw aan een polyvalente haven, niet enkel aan de off shore. De infrastructuur van de haven wordt aantrekkelijk gemaakt met oog op roro en ferries.
o De maritieme industrie op de Oosteroever wordt een prioriteit.
o Via lokale banenmarkten, invoegbanen, stageplaatsen en individuele begeleiding willen we een betere activering van werkzoekenden.
o Onze stad neemt een voorbeeldfunctie op op vlak van sociale tewerkstelling.

o Bij het uitschrijven van overheidsopdrachten geven we extra punten aan bedrijven die expliciet inzetten op tewerkstelling van kansengroepen.
o Bij het aanwerven van jobstudenten bij stadsdiensten geeft men prioriteit aan jongeren uit kansengroepen.

 

Onderwijs
o Groen gaat resoluut voor hoger onderwijs in Oostende. Het maritieme, de zorg en de horeca bieden kansen en zijn sectoren met veel potentieel in Oostende.
o Uitbreiding van de doelgroep voor onderwijscheques is nodig. Families in schuldbemiddeling zouden er ook gebruik van moeten kunnen maken.
o Blue growth en blue energy zijn de sectoren van de toekomst. Het wetenschapspark wordt verder ontwikkeld en aangelegd, met een bedrijfsrestaurant, meer promotie en bekendmaking. We proberen onderwijs vanuit de UGent naar Greenbridge te halen.
o De brug slaan tussen kunst het onderwijs: een cultuurambassadeur in elk schoolteam. Scholen betrekken bij het maatschappelijk debat over cultuur. En een permanente, efficiënte communicatie tussen scholen en cultuurmakers.
o Het deeltijds kunstonderwijs dient een volwaardige cultuurspeler te zijn binnen de stad. Het beleid faciliteert bovenlokale samenwerkingsverbanden in functie van een betere afstemming van het aanbod in de brede regio

 

privatisering van gemeentelijke diensten

 

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Elke burger heeft in gelijke mate recht op veiligheid. Daarom verzet Groen zich tegen het privatiseren van publieke veiligheidstaken. Waar toch specifieke veiligheidstaken door private partners worden opgenomen (bijvoorbeeld bij bepaalde grote evenementen of in opdracht van bedrijven op KMO-zones), gebeurt dat op basis van duidelijke afspraken met de politie over taken en verantwoordelijkheden, en met de nodige informatie-uitwisseling.
Meer in het algemeen staan we erg kritisch tegenover privatisering van gemeentelijke diensten. In Oostende heeft Groen zich bijvoorbeeld al herhaaldelijk uitgesproken tegen de grote winstmarges op het parkeren van de grote parkeerbedrijven. Ook de privatisering van de afvalophaling heeft zeker niet geleid tot betere dienstverlening.

 

Opvang van asielzoekers en migranten

 

Een beperkt aantal opvangplaatsen is voor Groen een teken van solidariteit met andere steden. Oostende staat al vele jaren zwaar op de rem als het over de opvang van asielzoekers gaat. Op dit moment bieden we nul opvangplaatsen aan. Groen pleit voor een humaan en doeltreffend lokaal opvang- integratiebeleid.

 

internationale samenwerking (vredes- en ontwikkelingsbeleid, handel, investeringen ...)

 

'Denk lokaal, handel globaal' is al van in de beginfase een centrale slogan van de ecologische beweging. Het lokale en het globale zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties maken dit concreet. De SDG zijn de opvolger van de Millenniumdoelstellingen. Het verschil is dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west.
Vandaag nemen al een 20-tal pilootgemeenten deel aan een pilootproject om de SDG's lokaal te vertalen.

 

Groen pleit voor een CETA-vrij Oostende. Een lokale overheid kan en moet het goede voorbeeld geven inzake lokale investeringen.

 

Een cultuur van vrede en geweldloosheid start op het lokale niveau.

 

We moedigen de stedenband Oostende-Banjul verder aan.

 

gemeentelijke democratie
- Groen gaat voor meer ethiek in de politiek. Geen cumul, ondertekening van een deontologische code voor politici in het bestuur, actieve openheid van relevante beleidsdocumenten (ook studies die met belastinggeld zijn betaald).
- We willen in Oostende gaan naar een échte participatie. We richten een stadsraad #84 op dat mee beslist over een stuk van het stadsbudget. De gemeenteraad kan starten met een vragenhalfuurtje. Wijkraden worden echte participatieraden en adviesraden en commissies moeten meer inspraak krijgen op beslissingen van het stadsbestuur. Participatie wordt als bevoegdheid aan een schepen toegekend.

 

fractiediscipline
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: wellicht bijna altijd, maar ik zal altijd kritisch inhoudelijk evalueren welke stemming voorligt.